Organizace MŠ

 

Od 16. 3. 2020 bude až do odvolání provoz  Mateřské školy v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace přerušen.

 

Potvrzení žádosti o ošetřovné dítěte z důvodu přerušení provozu MŠ vydá ředitelka ve dnech:

každé pondělí od 8.00 – 11.00 hod.

každou středu od 8.00 – 11.00 hod.

Je možné také zaslat elektronicky do datové schránky.

V případě potřeby pište své dotazy e-mailem na adresu:

mszebrak@razdva.cz 

 

Organizace školního roku 2019/20

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Beroun stanoveny v termínu 10. 2. – 16. 2. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Pokud bude MŠ v Žebráku v provozu v době všech těchto prázdnin, nemusí zákonní zástupci předškolní děti ze vzdělávání omlouvat. 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

– na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

– na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1.Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě tříleté a starší přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy. Pro Mateřskou školu v Žebráku tvoří školský obvod území obce Žebrák a Sedlec.

Dle ustanovení § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona  platí, že je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. (Většinou se koná v období jednoho až několika dní).

3. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a zveřejní ho způsobem v místě obvyklým (viz webové stránky www.mszebrak.cz nebo Zpravodaj města Žebráku, úřední deska na vratech mateřské školy, úřední deska zřizovatele, apod.).

4. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

(Žádost je vydávána při zápisu v Mateřské škole v Žebráku, společně s formulářem k potvrzení zdravotního stavu dítěte. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

5. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

6. K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

7. Konkrétní kritéria pro přijetí dítěte zveřejní ředitel školy před termínem zápisu (viz webové stránky www.mszebrak.cz  sekce úřední deska nebo úřední deska na vratech mateřské školy).

8. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. Rozhodnutí o vyhovění se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci.

9. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
  • po dobu 4 souvislých hodin denně

Začátek povinné doby ředitel školy stanoví a uvede ve školním řádu (V Mateřské škole v Žebráku od 8.00 do 12.00 hodin).

10. Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

11. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Kontaktní adresa pro dotazy: mszebrak@razdva.cz  nebo  ms@msmt.cz

 

Adaptační období

Je pro dítě velmi náročné a vyžaduje zvláštní pozornost. Každé dítě reaguje na odloučení od rodičů jinak a proto je důležitý individuální přístup. Nezáleží na věku. Dítě se učí přizpůsobovat se nové situaci, tomu, že rodiče musí jít do práce a ono bude nějaký čas bez nich. Brzy pochopí režim dne ve školce i to, že každý se vrátí domů. Společnou spoluprací rodiče a paní učitelky se adaptace zvládne lépe.

Doporučujeme rodičům:

– vyvarovat se dlouhému rannímu loučení,

–  sdělit dítěti kdo pro něho přijde a kdy,

– není vhodné slibovat mu, že když bude hodné a nebude plakat, odměnu (sladkosti, hračky,..),

– je potřeba počítat s tím, že se objeví nějaká slzička – nepropadejte panice, řiďte se doporučením paní učitelky,

– dítě, které je ve školce poprvé, by mělo alespoň týden chodit domů po obědě, je lepší postupovat pozvolna

Co dítě potřebuje do MŠ:

bačkůrky, jedny tepláčky, legíny nebo punčocháče do třídy a  jedny (jiné) na pobyt venku, náhradní tričko, ponožky, spodní prádlo a tepláčky pro případ nehody,  batůžek na pitíčko (nosíme si ven na pobyty venku pokud je teplo a také na výlety), pláštěnku, sportovní obuv na pobyt venku (gumáky ven nenosíme). Dle počasí pokrývku hlavy, brýle , bundu, šálu, ….atd.

Rodiče,  prosíme Vás, vše dítěti řádně podepište nebo jinak označte, aby nedošlo k záměně. Ochráníte tak své dítě od stresové situace a slziček.

Organizace dne v MŠ

Režim dne je stanoven tak, aby se dal pedagogy pružně měnit podle momentální potřeby nebo aktuálních změn. Pevně je stanovena pouze doba přesnídávky, oběda, odpočinku dětí a odpolední svačina. Pozměněn může být v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, předplavckého výcviku, ozdravného pobytu v solné jeskyni, veřejných vystoupení, besídek a jiných akcí.

od 6.15 do 7.00 hodin – děti se scházejí ve svodné třídě Žabek a dle zájmu provozují spontánní hry, poté si je učitelky odvádějí na příslušné třídy

od 7.00 hod. do svačiny – probíhají zájmové a výchovně vzdělávací činnosti dětí (spontánní hry a činnosti, ranní cvičení, relaxační cvičení, jazykové a pohybové chvilky, výtvarné, hudební, pohybové, dramatické aktivity, atd.). Probíhá i tzv. Individuální péče s dětmi, které trvale nezvládají požadavky ve své věkové kategorii – vyrovnávání rozdílů formou hry nebo kreativních činností. Proto by tyto děti měly do MŠ přicházet včas, aby se mohla učitelka dětem pravidelně a v určitém rozsahu věnovat.

od 8.30 do 9.00 hod. – provádí se na všech třídách hygiena a podávají se svačiny (jednou až dvakrát týdně teplá svačina se podává po třídách ihned po jejím dokončení kuchařkami) od svačiny do pobytu venku – pokračuje výchovně vzdělávací činnost (didakticky cílená činnost, záměrné i spontánní učení, individuálně i ve skupinách, hra, pohybové chvilky, atd.).

od 9.25 do 12.20 hod. – po třídách příprava na pobyt venku, pobyt venku a příprava na oběd. od 12.20 do 13.00 hod. – hygiena, příprava na odpočinek, četba nebo poslech pohádky od 13.00 do 14.30 hod. – odpočinek dětí nebo klidové činnosti ve třídě, starší děti poznávací vycházka venku nebo pobyt na školní zahradě

od 15.00 do 15.15 hod. – odpolední svačina od 15.15 do 16.10 hod. – zájmová činnost na třídě, na zahradě (v 16.15 hod. odchod dětí i rodičů ze šatny!!!)